ground_turkey_white_potato_asparagus_small

icon meal with ground turkey, white potato, and asparagus